http://articulos.giffmex.org > nuevo testamento > santiago
VersículosGriegoTransliteración
Sonidos P
1.2-3πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοιςpeirasmois peripesete poikilois
1.11ὁ πλούσιος ἐν ταῖς πορείαιςplousias en tais poreiais
1.17παῤ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμαpar ho ouk eni parallage e tropes aposkiasma
3.2πολλὰ γὰρ πταίομεν ἅπαντεςpolla gar ptaiomen apantes
Sonidos D
1.1δοῦλος ταῖς δώδεκαdoulos tais dodeka
1.6μηδὲν διακρινόμενος· ὁ γὰρ διακρινόμενοςmeden diakrinomenos. ho gar diakrinomenos
3.8οὐδεὶς δαμάσαι δύναταιoudeis damasai dunatai
Sonidos K
2.3καὶ εἴπητε· σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε· σὺ στῆθι ἐκεῖ ἢ κάθουkai eipete. su kathou hode kalos, kai toi ptokoi eipete. su stethi ekei e kathou
Sonidos M
3.5μικρὸν μέλος ἐστὶν καὶ μεγάλαmikron melos estin kai megala

Ben Witherington, We Have Seen His Glory. (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2010).